1. Kto przetwarza moje dane?

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach korespondowania z Administratorem, lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest: Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusz Annę Rokitiańską (adres: Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków), tel. 12 311 00 63, kancelaria@ar-notariusz.pl. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

 

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane w celu:

 • złożenia oferty w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • realizacji łączącej Strony umowy,
 • korespondowania z Użytkownikami, którzy skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora,
 • weryfikowania tożsamości Użytkownika,
 • zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych,
 • analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
 • realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.

 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub
 • żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty), 
 • realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

 

4. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty świadczące usługi hostingu (nazwa.pl). Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi.Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Czy dane zostaną przesłane do państwa trzeciego?

Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, m.in. gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.

 

6. Jak długo moje dane będą przetwarzane? 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:

 • użytkownik korzystać będzie z usług oferowanych przez Administratora,
 • Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych,
 • jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,
 • jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, takich jak ochrona systemów informatycznych Administratora, dochodzenie roszczeń.

 

7. Czy Administrator profiluje moje dane i jakie są tego konsekwencje?

Administrator nie profiluje danych.

 

8. Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności.

 

9. Jakie przysługują mi prawa?

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy szereg uprawnień, w tym prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawie do przenoszenia danych.

Celem skorzystania z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z Administratorem: kancelaria@ar-notariusz.pl.

 

10. Czy mogę uzyskać lub przenieść moje dane osobowe?

Osoba, która dostarczyła Administratorowi swoje dane osobowe, służy prawo ich uzyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie. Osobie tej, służy także prawo domagania się przesyłania ich innemu administratorowi.

Prawa te służą, o ile do czynności przetwarzania dochodzi na podstawie zgody użytkownika lub umowy.

 

11. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych. W tym celu wyślij do nas email: kancelaria@ar-notariusz.pl

 

12. Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

13. Czy mogę wnieść skargę do organu nadzorczego? 

W myśl obowiązujących przepisów, organem nadzorczym w sprawach dot. Danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat sposobu wniesienia skargi (także w formie elektronicznej) dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155