1. UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

 • dokumenty tożsamości stron umowy,
 • w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  – w przypadku nabycia przed 01.01.2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – w przypadku nabycia po 01.01.2007 roku w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności

2. UMOWA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 • dokumenty tożsamości stron umowy,
 • w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział),
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię o przysługującym prawie do lokalu,
 • numer księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku nabycia w drodze spadku lub po 01.01.2007 roku w drodze spadku lub darowizny,

3. UMOWA SPRZEDAŻY DZIAŁKI

 • dokumenty tożsamości stron umowy,
 • w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  – w przypadku nabycia przed 01.01.2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – w przypadku nabycia po 01.01.2007 roku w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności