Co to jest rozdzielność majątkowa (intercyza)?

Rozdzielność majątkowa to jeden z rodzajów umów majątkowych małżeńskich. Może zostać sporządzona przed zawarciem związku małżeńskiego lub w dowolnym momencie po zawarciu związku. Skutkiem tej umowy jest wyłączenie wspólności majątkowej, każdy z małżonków posiada
swój majątek osobisty, którym zarządza samodzielnie. Umowa ustanawiająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej wymaga formy aktu notarialnego.

Kiedy warto podpisać umowę wprowadzającą rozdzielność majątkową?

Warto rozważyć podpisanie umowy ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej, aby uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością za długi małżonka w sytuacji, np. któryś z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, podejmuje działania związane z dużym ryzykiem finansowym czy trwoni wspólny majątek.

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie?

Nie, rozdzielność majątkowa nie wpływa na dziedziczenie. Małżonkowie dziedziczą po sobie na takich samych zasadach i w takich samych udziałach, jak w przypadku wspólności.

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na rozliczenie PIT?

Tak, rozdzielność majątkowa wyłącza możliwość rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem.

Czy można rozwiązać umowę ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej?

Tak, można w dowolnym momencie rozwiązać umowę ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej i powrócić do ustroju wspólności lub zawrzeć inną umowę majątkową małżeńską.

Czy można dokonać podziału majątku wspólnego w tracie małżeństwa?

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego tylko po ustaniu wspólności majątkowej tj. po zawarciu umowy ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Podział majątku możliwy jest także w przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji. Podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi nieruchomość czy spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wymaga formy aktu notarialnego.

Jakie dokumenty i informacje są wymagane do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej lub podziału majątku wspólnego?

1. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 • dokumenty tożsamości małżonków lub osób planujących zawarcie związku
  małżeńskiego
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku małżonków
 • określenie rodzaju umowy
  – ustanowienie rozdzielności (wyłączenie wspólności ustawowej)
  – ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
  – ograniczenie wspólności ustawowej
  – rozszerzenie wspólności ustawowej

2. PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO (PO USTANIU WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ)

 • dokumenty tożsamości małżonków
 • wypis umowy ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
 • określenie przedmiotów umowy i ich wartości rynkowej
 • określenie wysokości spłat lub dopłat (jeśli są przewidziane)
 • jeśli przedmiotem umowy jest:
  – nieruchomość – wymagane jest podanie numeru księgi wieczystej,
  – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez księgi wieczystej – wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli nieruchomość lub prawo podlegające podziałowi zostało nabyte w drodze spadku lub darowizny
Open chat