Na czym polega umowa darowizny?

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego, umowa darowizny dla
swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Na czym polega służebność mieszkania (prawo użytkowania)?

Bardzo często w umowie darowizny obdarowany ustanawia na rzecz darczyńcy służebność mieszkania (lub alternatywnie – prawo użytkowania). Służebność mieszkania to służebność osobista, która może być ustanowiona na rzecz konkretnej osoby fizycznej i polega najczęściej na możliwości dożywotniego, nieodpłatnego zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym bądź domu, który jest przedmiotem darowizny. Służebność jest niezbywalna, tzn. nie może zostać przeniesiona na rzecz
innej osoby i wygasa z chwilą śmierci uprawnionego. Jest ujawniana w dziale III księgi wieczystej. Uprawniony może w każdej chwili zrzec się służebności osobistej.

Kto jest zwolniony z podatku od darowizny?

Obowiązek podatkowy związany z zawartą umową darowizny ciąży na obdarowanym. Podatkowi od darowizny nie podlega darowizna na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Osoby te są jednak zobowiązane do zgłoszenia nabycia przedmiotu darowizny właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Gdy umowa darowizny zawarta jest w formie aktu notarialnego, zgłoszenia w urzędzie skarbowym dokonuje notariusz.

Jakie dokumenty i informacje są niezbędne do sporządzenia umowy darowizny?

1. UMOWA DAROWIZNY LOKALU MIESZKALNEGO

 • dokumenty tożsamości stron umowy,
 • w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  – w przypadku nabycia przed 01.01.2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – w przypadku nabycia po 01.01.2007 roku w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności

2. UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 • dokumenty tożsamości stron umowy,
 • w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział),
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię o przysługującym prawie do lokalu,
 • numer księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku nabycia w drodze spadku lub po 01.01.2007 roku w drodze spadku lub darowizny,

3. UMOWA DAROWIZNY DZIAŁKI

 • dokumenty tożsamości stron umowy,
 • w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  – w przypadku nabycia przed 01.01.2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – w przypadku nabycia po 01.01.2007 roku w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności