Testament obejmuje rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Może go sporządzić osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy, nie ma testamentów wspólnych. Nie może zostać sporządzony przez pełnomocnika.

Testament własnoręczny czy notarialny?

Żeby testament własnoręczny wywołał skutki prawne oczekiwane przez testatora musi być poprawnie sporządzony. Braki formalne czy nieprecyzyjne zapisy w testamencie sporządzonym własnoręcznie, wywołujące wątpliwości co do woli testatora, mogą skutkować konfliktem pomiędzy spadkobiercami i badaniem treści testamentu przez sąd. Testament sporządzony przed notariuszem daje pewność, że rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci będzie skuteczne a wola testatora znajdzie pełne odzwierciedlenie z treści testamentu.

Co to jest testament windykacyjny (testament z zapisem windykacyjnym)?

W testamencie zawierającym zapis windykacyjny, spadkodawca może postanowić, że wskazana w testamencie osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być rzecz oznaczona co do tożsamości (np. nieruchomość, samochód), zbywalne prawo majątkowe (np. udziały w spółce z o.o.), przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, a także ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Testament z zapisem windykacyjnym może być sporządzony tylko w formie aktu notarialnego.

Jak odwołać testament?

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Testament notarialny może być odwołany także w testamencie sporządzonym własnoręcznie.

Jak działa Notarialny Rejestr Testamentów?

Notarialny Rejestr Testamentów został utworzony przez Krajową Radę Notarialną w 2011 roku. Notariusz dokonuje wpisu do rejestru na wniosek osoby sporządzającej testament – taki wpis jest dobrowolny i bezpłatny. Wpis w rejestrze nie zawiera żadnych informacji o treści testamentu i o osobach powołanych do spadku. Ma jedynie potwierdzać, że dana osoba sporządziła testament w konkretnej kancelarii notarialnej i umożliwić uzyskanie wypisu takiego aktu, przez osoby mające w tym
interes prawny. Notarialny Rejestr Testamentów zmniejsza ryzyko, że testament zaginie i wola testatora będzie możliwa do zrealizowania.

Jakie dokumenty i informacje są wymagane do sporządzenia testamentu notarialnego?

  • dokument tożsamości testatora
  • dane spadkobierców tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia
  • jeśli testament zawiera zapis zwykły lub zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest:
    – nieruchomość – wymagane jest podanie numeru księgi wieczystej
    – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez księgi wieczystej – wymagane jest okazanie zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej
Open chat