Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Pełnomocnictwo upoważnia określoną osobę do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz. Ze względu na możliwy zakres działania pełnomocnika możemy wyróżnić:

 • Pełnomocnictwo ogólne – zawierające umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu np. reprezentowania przed urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
 • Pełnomocnictwo rodzajowe – zawierające umocowanie do dokonywania określonego rodzaju czynności np. do zawierania z imieniu mocodawcy umów o pracę, do pobierania czynszu z umów najmu.
 • Pełnomocnictwo szczególne – do dokonania konkretnej czynności prawnej np. zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa.

W jakich sytuacjach może się przydać pełnomocnictwo notarialne?

U notariusza możemy sporządzić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo, na którym notariusz poświadczy nasz podpis.

 • Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego – jest wymagane do działania przy czynnościach, dla których ustawa wymaga formy aktu.
  Najczęściej będą to sprawy związane z obrotem nieruchomościami np. umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zniesienia współwłasności czy działu spadku.
 • Pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym – jest wymagane przy
  czynnościach, dla których ustawa wymaga formy z notarialnie poświadczonym popisem np. do podpisania umowy zbycia udziałów w spółce z o.o.
  Coraz częściej Klienci wybierają ten rodzaj pełnomocnictwa do upoważnienia określonej osoby do reprezentowania ich w sprawach zarządu i administracji nieruchomościami, zawierania umów z dostawcami mediów, występowania przed urzędami (wydziałami urzędu miasta, urzędami skarbowymi), bankami, wspólnotą mieszkaniową, spółdzielniami, szpitalami, przychodniami, zakładami ubezpieczeniowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Jak odwołać pełnomocnictwo notarialne?

Co do zasady pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane. Pełnomocnictwo notarialne może być odwołane w dowolnej formie (np. ustnie czy w zwykłej formie pisemnej), a odwołanie jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do pełnomocnika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
Pełnomocnik jest obowiązany zwrócić dokument pełnomocnictwa, które zostało odwołane.

Jakie dokumenty i informacje są wymagane do sporządzenia pełnomocnictwa notarialnego?

 • dokument tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • dane pełnomocnika tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego,
 • w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • informacje dotyczące treści i zakresu pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną mocodawcy, obecność pełnomocnika nie jest konieczna!