POŚWIADCZENIA

Jakie poświadczenia są dokonywane przez notariusza?

 • Poświadczenie własnoręczności podpisu np. na umowie zbycia udziałów w spółce z o.o., na pełnomocnictwie ogólnym, oświadczeniu zawierającym zgodę na wyjazd dziecka za granicę, oświadczeniu o ustanowieniu lub zrzeczeniu się służebności czy użytkowania. Notarialne poświadczenie podpisu nie zmienia charakteru dokumentu, na którym podpis jest złożony, ale wprowadza domniemanie autentyczności podpisu i istnienia dokumentu w dacie poświadczenia. Jeśli podpis został złożony na dokumencie przed wizytą w kancelarii, osoba stawiająca się w kancelarii, może uznać złożony podpis za własnoręczny.
 • Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem – np. świadectwa, dokumentu urzędowego lub prywatnego. Poświadczenie umożliwia posługiwanie się dokumentem w wielu miejscach, poprzez nadanie odpisowi dokumentu (zaopatrzonemu w klauzulę poświadczeniową) mocy prawnej oryginału. Do poświadczenia dokumentu wymagane jest okazanie notariuszowi oryginału dokumentu, z którego notariusz sporządza kopię, opisując w klauzuli poświadczeniowej wszelkie uszkodzenia, dopiski, poprawki itp. znajdujące się na dokumencie.
 • Poświadczenie pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu ma znaczenie w sprawach administracyjnych czy ubezpieczeniowych np. w związku z wypłacaniem zagranicznych rent, emerytur czy odszkodowań.
 • Data pewna (poświadczenie daty okazania dokumentu) ma znaczenie np. w kwestiach dowodowych, potwierdzając, że dany dokument istniał w dacie okazania go notariuszowi.

Jakie dokumenty i informacje są wymagane do sporządzenia poświadczenia?

 • Poświadczenie własnoręczności podpisu
  – dokument tożsamości
  – dokument, na którym osoba stawiająca się w kancelarii składa swój podpis w obecności notariusza
  – jeśli dokument został wcześniej podpisany  – osoba stawiająca się w kancelarii, może uznać złożony podpis za własnoręczny
 • Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  – dokument tożsamości
  – oryginał dokumentu
 • Poświadczenie pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu
  – dokument tożsamości
 • Data pewna (poświadczenie daty okazania dokumentu)
  – dokument tożsamości
  – oryginał dokumentu

 

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

 • dokument tożsamości osoby składającej oświadczenie
 • dane wierzyciela
 • podstawa poddania się egzekucji (np. umowa najmu, pożyczki)

 

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Z UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO

 • dokument tożsamości osoby składającej oświadczenie
 • umowa najmu okazjonalnego
 • oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w jego lokalu przez najemcę i osoby z nim zamieszkujące w razie ustania stosunku najmu wynikającego z umowy najmu okazjonalnego

 

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI

 • dokument tożsamości osoby składającej oświadczenie
 • dokument, z którego wynika wierzytelność np. umowa kredytu, pożyczki
 • zaświadczenie banku do ustanowienia hipoteki
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być obciążona hipoteką
 • podstawa nabycia nieruchomości lub prawa, na którym ma być ustanowiona hipoteka
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie obciążanej nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  – w przypadku nabycia przed 01.01.2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – w przypadku nabycia po 01.01.2007 roku w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności

 

FUNDACJA

ZAŁOŻENIE FUNDACJI

 • dokumenty tożsamości fundatorów
 • nazwa i siedziba fundacji
 • określenie celów fundacji
 • określenie czy fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, a jeśli tak to podanie przedmiotu tej działalności
 • wysokość funduszu założycielskiego oraz określenie kwoty przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (nie mniej niż 1000zł)

 

DEPOZYT NOTARIALNY

 • dokument tożsamości osoby składającej pieniądze do depozytu notarialnego
 • kwota depozytu
 • określenie czynności związanej z depozytem
 • określenie warunków wydania depozytu
 • wskazanie osoby uprawnionej (jej rachunku bankowego w przypadku przelewu środków)
Open chat